Per què aquests requisits?

A continuació es detalla el perquè dels requisits d’inscripció que aplica el Cens del Poble Català per la modalitat de naturalització.

Modalitat de Naturalització

El Cens del Poble Català, en la Modalitat de Naturalització, demana el compliment d’uns requisits homologables als que demanen la majoria d’Estats-Nació del món per obtenir la respectiva nacionalitat per naturalització.

La majoria d’aquests estats apliquen requisits com ara:

  • Acreditar un mínim període de residència legal i efectiva al país.

  • Acreditar un nivell de suficiència en la llengua del país.

  • No tenir antecedents penals, ni al país on hom es naturalitza, ni en el país d’origen, ni en cap altre on s’hagi residit.

  • No haver sigut mai condemnat (fins i tot amb antecedents penals prescrits) per determinats delictes que es consideren extremadament greus.

  • No representar cap risc per la Seguretat Nacional, a criteri de l’autoritat competent.

  • Complir el requisit de bon caràcter moral, a criteri de l’autoritat competent.

  • No haver sol·licitat cap ajuda social extraordinària en un període de temps determinat precedint la sol·licitud de naturalització.

  • Demostrar una capacitat econòmica suficient (el nivell depèn del país en qüestió), en alguns casos tant per l’interessat com pels seus familiars, per tal de no representar una càrrega econòmica als serveis socials de l’estat.

  • Aprovar un examen sobre cultura, història, societat i organització institucional del país.

A més a més, en molts casos, l’interessat ha de realitzar una entrevista amb un funcionari del ministeri competent, on ha d’explicar els motius pels quals vol esdevenir un nou membre de la nació i on ha de quedar demostrat (a criteri del respectiu funcionari) que aquests motius no es deuen exclusivament a interessos econòmics o de conveniència personal.

Tampoc són pocs els estats on la concessió de la nacionalitat per naturalització és una prerrogativa discrecional d’un ministre, del cap del govern o del cap de l’estat. Així, refusar una sol·licitud de nacionalitat no requereix cap explicació per part de les autoritats competents i l’interessat no pot interposar-hi cap mena de recurs.

D’acord amb aquest context, el Cens del Poble Català demana als residents que vulguin inscriure’s al cens en la modalitat de naturalització un mínim de vint anys de residència als Països Catalans i el nivell de C1 o superior de llengua catalana.

Com que Catalunya no és encara un estat, ni té els recursos i estructures propis dels estats, ni pot certificar requisits com els de la llista, el Cens del Poble Català demana també l’aval de 2 catalans inscrits al cens en la Modalitat de Filiació o com a membres de la Generació Primera. Aquests avals destriaran les persones amb genuïna voluntat d’esdevenir membres de la Nació Catalana per haver-ne abraçat la cultura d’aquelles que volen figurar com a catalanes per interessos materials o de conveniència personal. Aquest mecanisme es fa servir en alguns països com ara a Malta.

Confiem que aquests requisits són assequibles per foravinguts ben integrats a casa nostra.