FAQS

Tinc una qüestió

El projecte Cens del Poble Català no està adscrit a cap partit polític. És un projecte per a la creació del vostre subjecte polític com a poble i esdevenir, així, un Demos, un col·lectiu amb poder decisori. El CPC convida els catalans a prendre consciència de la responsabilitat personal en l'acte d'alliberar-nos nacionalment.

Cap de les altres iniciatives que declaren voler fer un cens de catalans apliquen com a criteris per a la inscripció de persones als mateixos cap requisit cultural, ni cap dels requisits establerts per la "Definició Kirby" per determinar qui constitueix un Poble a efectes de ésser subjecte al Dret a l’Autodeterminació, segons el dret internacional.

En el cas del Consell de la República Catalana, això està clarament establert en el seu Codi General del Consell de la República Catalana (aprovat el 18 de setembre de 2022), específicament als articles 101 a 108 i a l’article 21.

De fet, el Consell de la República Catalana ni tan sols exigeix per a poder registrar-se al seu Registre Ciutadà, haver nascut o haver residit un determinat nombre d’anys en territori català.

Es faran servir els estàndards de protecció de dades Europeus, implementant GDPR. Quan s'inicii el procés de censat totes les persones que es censin signaran un document on s'especificarà el tractament jurídic de les dades. A la web es faran públics els estatuts de l'entitat que custodiarà les dades de les persones censades.

No. Cap nació sense estat pot esperar la validació de l'estat colonitzador. És com demanar que el llop doni permís a les gallines per passejar.

Les entitats internacionals reconeixeran (i per tant validaran) el Cens quan tinguem força censats i aquest comenci a funcionar.

Un Cens identifica i recompte persones. La validesa jurídica dependrà del que decideixin fer col·lectivament els censats. El Cens identifica el qui, la legitimitat depèn del què.

Podeu demanar l'acta de naixement, de defunció o de matrimoni al registre civil o en línia a la pàgina web del Ministeri de Justícia de l'Estat espanyol (Secció Tràmits de la Web). Aquests tràmits els podeu realitzar de forma molt més àgil si disposeu d’un Certificat Digital acreditat. Si no en disposeu d’un, aquí us expliquem com podeu obtenir-ne un, que us servirà per poder realitzar molts tràmits amb les administracions públiques de forma no presencial i més segura que si ho féssiu en persona. 

Els catalans de la Catalunya Nord poden demanar l'acta de naixement a la Casa de la Vila de la comuna on el vostre ascendent va néixer o en línia a la pàgina web oficial de l'administració francesa.

Si demaneu l'acta de naixement d'una altra persona, us caldrà provar que en sou descendents per via d'una còpia de la vostra acta de naixement, del llibret de família, etc.

Heu de demanar un certificat de residència a la Casa de la Vila del vostre municipi.

Pel que respecta a la documentació aportada pels inscrits al cens, es donarà validesa a tot document autèntic, sigui de la data que sigui, en els documents referents a la filiació i ascendència. Això inclou Certificats de Naixement, Certificats de Defunció, Llibres de Família o Cartes d’Identitat de persones difuntes.

El document d’identificació de la persona que es censa haurà d’estar en vigor o no haver caducat abans de 6 mesos del moment de la inscripció.

La resta de documents hauran de tenir l’antiguitat corresponent al requisit respectiu.

Per més informació sobre aquest tema, consulteu la pàgina específica:

Nivell de Suficiència de Llengua Catalana C1

Aquestes dates són aquelles fins a les quals es considera que la població resident en territori català manté una gran correlació amb la població nacionalment catalana. Tenen a veure amb determinats esdeveniments històrics i polítics que marquen un abans i un després en la història del nostre país i del nostre poble.

Vegeu l'explicació detallada a la pàgina específica.

Donat que Catalunya no és encara un Estat, amb els corresponents recursos i estructures, i la corresponent capacitat de certificar requisits com els que exigeixen la majoria d’estats del món, el CPC considera acreditada la integració d’una persona a la cultura catalana si aquesta ha rebut l’aval de 2 catalans d’origen (inscrits prèviament al CPC en la Modalitat de Filiació).

Aquests avals permeten discernir aquelles persones amb la genuïna voluntat d’esdevenir membres de la Nació Catalana per haver-ne abraçat la cultura, d’aquelles que simplement volen figurar com a catalans per interessos materials i de conveniència personal. Qualsevol persona d'origen no-català que hagi abraçat la cultura catalana no tindrà el més mínim problema en trobar les 2 persones requerides.

A més a més, alguns estats fins i tot tenen com a requisit per la naturalització l’obtenció d’avals de nacionals del país en qüestió. Un exemple proper el trobem a Malta (Veure detalls a la web del departament corresponent del Govern de Malta).

Si voleu una explicació més detallada, la podeu trobar a la pàgina específica d’aquest tema.

Si vos no heu nascut a Catalunya, però algun dels vostres progenitors si, i aquest és nascut en data anterior a les DOMF o és descendent (i per tat vos en sou descendent també) d’algú nascut a Catalunya en data anterior a les DOMF, us podeu fer censar en la Modalitat de Filiació.

Veure detalls de la documentació que us caldrà aportar.