CENSA'T

Nivell de suficiència C1 de català

Els certificats de català de la Secretaria de Política Lingüística són títols oficials amb reconeixement internacional que ofereixen una garantia de qualitat d’acord amb els criteris de l’Associació Europea d’Avaluadors de Llengua (Association of Language Testers in Europe, ALTE). Permeten acreditar el nivell de coneixement de la llengua catalana amb un grau alt de fiabilitat i són valorats tant en l’àmbit acadèmic com en el laboral (a les administracions públiques, les empreses i les institucions). 

Un dels requisits que demana el Cens del Poble Català per a inscriure’s en les modalitats de Matrimoni i Naturalització correspon al Nivell de Suficiència C1, cinquè dels nivells proposats en l’escala del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del Consell d’Europa, o superior. La finalitat de la prova és avaluar si l’examinat domina prou bé la llengua com per comunicar-se en tota mena de situacions.

Enllaços d’interès:

Certificats i Diplomes que acrediten el nivell de suficiència C1 de català

L’escolarització al Principat de Catalunya (menys la Catalunya Nord) sol equiparar-se a un nivell C1 de català. Aquesta provisió s’entén en un context d’escolarització immersiva en català. Tanmateix, fa temps que les autoritats descuren la immersió lingüística a les escoles, la qual s’aplica arbitràriament arreu del territori. Per això, el nivell de català dels alumnes del Principat de Catalunya (menys la Catalunya Nord) és heterogeni. Davant d’aquesta realitat, els impulsors del Cens del Poble Català no podem admetre l’escolarització al Principat de Catalunya (menys la Catalunya Nord) com a certificat de català.

Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada

 • Certificat de nivell de suficiència de català

Consorci per a la Normalització Lingüística

 • Certificat de coneixements avançats orals i escrits de llengua catalana (a partir del mes de gener de 1999)
 • Certificat de nivell de suficiència de català

Escola d’Administració Pública de Catalunya

 • Certificat de nivell de suficiència de català (C)

Escola Oficial d’Idiomes. Departament d’Ensenyament

 • Certificat d’haver aprovat el curs C1 de llengua catalana, expedit a partir del 2009

Institut Ramon Llull

 • Certificat de nivell de suficiència de català

Junta Assessora per als Estudis de Català

 • Certificat d’ensenyament de català en el grau elemental

Junta Avaluadora de Català / Direcció General de Política Lingüística (a partir 2004) (Govern de les Illes Balears)

 • Certificat C, de coneixements mitjans de català (orals i escrits)

Junta Permanent de Català (Direcció General de Política Lingüística)

 • Certificat de coneixements mitjans de llengua catalana (orals i escrits) (certificat C)

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (Generalitat Valenciana)

 • Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià

Universitats

Universitat Autònoma de Barcelona

 • Certificat de suficiència en llengua catalana (grau mitjà)
 • Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana
 • Certificat de suficiència en llengua catalana per al personal docent i investigador (grau mitjà)
 • Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador

Universitat Abat Oliba

 • Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana
 • Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador

Universitat d’Alacant

 • Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià
 • Certificat de nivell C1 (suficiència)**

Universitat de Barcelona

 • Diploma de suficiència de llengua catalana (nivell D) del Servei de Llengua Catalana
 • Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana
 • Certificat de suficiència en llengua catalana per a la docència
 • Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador

Universitat de Girona

 • Certificat de suficiència en llengua catalana (grau mitjà)
 • Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana
 • Certificat de suficiència en llengua catalana per al personal docent i investigador (grau mitjà)
 • Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador

Universitat Internacional de Catalunya

 • Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana
 • Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador

Universitat Jaume I de Castelló

 • Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià
 • Certificat de nivell C1 (suficiència)**

Universitat de Lleida

 • Certificat de suficiència en llengua catalana (grau mitjà)
 • Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana
 • Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador

Universitat Miguel Hernández

 • Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià
 • Certificat de nivell C1 (suficiència)**

Universitat Oberta de Catalunya

 • Certificat de suficiència en llengua catalana (grau mitjà)
 • Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana
 • Certificat de suficiència en llengua catalana per al personal docent i investigador (grau mitjà)
 • Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador

Universitat Politècnica de Catalunya

 • Certificat de suficiència en llengua catalana (grau mitjà)
 • Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana
 • Certificat de suficiència en llengua catalana per al personal docent i investigador (grau mitjà)
 • Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador

Universitat Politècnica de València

 • Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià
 • Certificat de nivell C1 (suficiència)**

Universitat Pompeu Fabra

 • Certificat de suficiència en llengua catalana (grau mitjà)
 • Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana
 • Certificat de suficiència en llengua catalana per al personal docent i investigador (grau mitjà)
 • Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador

Universitat Ramon Llull

 • Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana
 • Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador

Universitat Rovira i Virgili

 • Certificat de coneixements mitjans de llengua catalana
 • Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana
 • Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador

Universitat de València-Estudi General

 • Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià
 • Certificat de nivell C1 (suficiència)**

Institut Franco-català de la Universitat de Perpinyà

 • Diploma d’estudis universitaris generals (DEUG) de català

Universitat de Vic

 • Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana
 • Certificat de nivell de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador

Estudis Reglats Universitaris

 • Diploma de mestre de valencià
 • Títol de Llicenciatura o Grau Universitari en Filologia Catalana
 • Títol de llicenciatura en filosofia i lletres pertanyent a les promocions habilitades com a mestres de català per la Comissió Mixta del Ministeri d’Educació i Ciència-Generalitat de Catalunya. D’acord amb l’Ordre de 14 de setembre de 1978, de desplegament del Reial decret 2092/1978, de 23 de juny, per la qual es regula la incorporació de la llengua catalana al sistema d’ensenyament a Catalunya.
 • Títol de Llicenciatura o Grau Universitari en Traducció i Interpretació amb una certificació acadèmica d’haver cursat 20 crèdits de llengua catalana
 • Títol de diplomatura en traducció i interpretació amb una certificació acadèmica d’haver cursat les assignatures de llengua catalana i de traducció al català incloses en el pla d’estudis. Expedit per la Universitat Autònoma de Barcelona